Atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

Atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo – procedūra, kurios tikslas įvertinti ar teritorijų planavimo dokumentui ar kitiems planams, programoms, reikalinga atlikti strateginį pasekmių aplinkai vertinimą. Atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atliekama teritorijų planavimo dokumentams, programoms, planams, kai rengiamas planas ar programa, skirti pramonės, energetikos, transporto, telekomunikacijų, turizmo, žemės ūkio, miškų ūkio, žuvininkystės, vandens ūkio plėtrai, atliekų tvarkymui, teritorijoms planuoti, kurie nustato ūkinės veiklos, įrašytos į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ar 2 priedus, vystymo pagrindus ir kurie rengiami 10 kv. kilometrų ar mažesniam plotui.

Daugiau